รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
13 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
ภูริชญา  จันยะมิตรี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชลกาญจน์  ทรงกิจ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สิริกาญจน์  ศรีสุวรรณ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เฌอมาศ แก้วเจริญ  วิริรยะวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:08:47.92
Gold
1
5
ธนัญญาพร  แถมนา
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ชุติกาญจน์  พูนชัย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
นัทธมน  พึ่งพุ่ม
เชียงใหม่
เชียงใหม่
กันติชา  ลีลาเจริญทอง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:08:53.45
Silver
2
4
ดวงใจ  สิทธิพิทักษ์
นนทบุรี
นนทบุรี
พลอยชมภู  โสตะบรรณ์
นนทบุรี
นนทบุรี
นุชวรา  วิจักษณาพงษ์
นนทบุรี
นนทบุรี
แพรวา  วาสนาพิทักษ์
นนทบุรี
นนทบุรี
00:09:00.61
Bronze
3
2
กวิสรา  ตันเสถียร
นครปฐม
นครปฐม
จิรัชญา  สีโท
นครปฐม
นครปฐม
จิราภรณ์  สุขมาเพียร
นครปฐม
นครปฐม
กัญญา  ทองดอนน้อย
นครปฐม
นครปฐม
00:09:16.56
4
6
เบญญาภา  บัณฑิต
นครราชสีมา
นครราชสีมา
โกลัญญา  แก้วยงกฎ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ไอศิกา  แก้วยงกฎ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ศศิภา  เดชพันธ์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:09:31.20
5
7
นันท์นภัส  ทาระบุตร
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
สุภัทรฤทัย  พานเงิน
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ชนันรัตน์  แสงงาม
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ณิชชาพัชร์  กิจมงคลศักดิ์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:09:43.81
6