รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
17 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม
สระว่ายน้ำ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
ณีรนุช  ปงลังกา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ชลกาญจน์  ทรงกิจ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สุพรรษา  กังหันทอง
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
ประกายฟ้า  ลีฬหานนท์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
00:04:30.58
Gold
1
6
ดวงใจ  สิทธิพิทักษ์
นนทบุรี
นนทบุรี
พลอยชมภู  โสตะบรรณ์
นนทบุรี
นนทบุรี
นุชวรา  วิจักษณาพงษ์
นนทบุรี
นนทบุรี
แพรวา  วาสนาพิทักษ์
นนทบุรี
นนทบุรี
00:04:33.33
Silver
2
2
ธนัญญาพร  แถมนา
เชียงใหม่
เชียงใหม่
นัทธมน  พึ่งพุ่ม
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เอื้องทิพย์  แสงหล้า
เชียงใหม่
เชียงใหม่
สิริวิมล  นันท์ธนะวานิช
เชียงใหม่
เชียงใหม่
00:04:35.53
Bronze
3
7
กวิสรา  ตันเสถียร
นครปฐม
นครปฐม
จิราภรณ์  สุขมาเพียร
นครปฐม
นครปฐม
อริศรา  ประยุทธสินธุ์
นครปฐม
นครปฐม
กัญญา  ทองดอนน้อย
นครปฐม
นครปฐม
00:04:38.12
4
1
สิเนห์อานิญช์  โชติวัตธนาเดชา
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
นันท์นภัส  ทาระบุตร
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ชนันรัตน์  แสงงาม
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
ณิชชาพัชร์  กิจมงคลศักดิ์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
00:04:47.43
5
4
เบญญาภา  บัณฑิต
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ศรุธิตา  ขาวแก้ว
นครราชสีมา
นครราชสีมา
ศิรภัสสร  ระวังทรัพย์
นครราชสีมา
นครราชสีมา
โกลัญญา  แก้วยงกฎ
นครราชสีมา
นครราชสีมา
00:04:50.66
6
5
วิจิตรา  อยู่หลัง
พิษณุโลก
พิษณุโลก
มนิษา  อยู่เย็น
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ยศนันท์  แดงกันหา
พิษณุโลก
พิษณุโลก
ภัทรสุดา  หนูทอง
พิษณุโลก
พิษณุโลก
00:05:03.83
7
8
พีรดา  อภิชนาพงศ์
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
พิมพ์นิภา  ธันยาดิษย์
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
ภูษิดา  วงศ์เจริญ
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
ภูษณิศา  วงศ์เจริญ
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
00:05:16.51
8