รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย สาย 3 รอบ รอบแรก ฮีท .None
วันที่
12 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
ขอนแก่น
9
 
   
 
ครึ่งแรก
พรนภา อุ่นสา 42'
พลอยชมพู สมนึก 38'
ณัฐนิชา ภูชะหาร 25'
พลอยชมพู สมนึก 47'

ครึ่งหลัง
ศิริวรรณ ศรีมงคล 82'
อรอุมา หมู่หมื่นศรี 86'
ตริตาภรณ์ ศรีนนท์ 50'
จันทรภรณ์ วิเศษวรรณ 90'
ตริตาภรณ์ ศรีนนท์ 54'

Remark :
14
ณัฐนิชา  ภูชะหาร
ขอนแก่น
8
ศรัญญา  ลามี
ขอนแก่น
17
จันทรภรณ์  วิเศษวรรณ
ขอนแก่น
4
พรพรรณ  พรหมลอย
ขอนแก่น
10
ธาดารัตน์  ไทยทรงธรรม
ขอนแก่น
13
พลอยชมพู  สมนึก
ขอนแก่น
15
อรอุมา  หมู่หมื่นศรี
ขอนแก่น
3
พรนภา  อุ่นสา
ขอนแก่น
16
ตริตาภรณ์  ศรีนนท์
ขอนแก่น
18
ภัครมาส  กิจโม้มา
ขอนแก่น
11
ศิริวรรณ  ศรีมงคล
ขอนแก่น
9
เกสรา  สอดศรี
ขอนแก่น
12
ศศิธร  ดีมา
ขอนแก่น
1
ภัทรดา  ทัพพิลา
ขอนแก่น
5
ธิติมา  แดงนา
ขอนแก่น
6
อริสรา  วิชัย
ขอนแก่น
7
ขวัญจิรา  พรหมจันทร์
ขอนแก่น
2
อมราวดี  ภูเขา
ขอนแก่น
   
 
0
ภูเก็ต
 
   
 
ครึ่งแรก

ครึ่งหลัง

Remark :
1
ลลิตา  ขาวเกตุ
ภูเก็ต
2
จุฑามาศ  ปัตถานัง
ภูเก็ต
10
รัชณีกรณ์  คุ้มสิน
ภูเก็ต
6
จันทิมา  ขาวคง
ภูเก็ต
11
อัยมี่  การะกำ
ภูเก็ต
21
สิริวิมล  มุกดาสกุลภิบาล
ภูเก็ต
9
อนิศรา  เล่หลัง
ภูเก็ต
17
นูรินด้า  ไชยธรรม
ภูเก็ต
12
วรรณวิรินทร  ทิ้งนุ้ย
ภูเก็ต
19
สุภาวดี  เนตรคม
ภูเก็ต
16
ศดานันท์  เกินเหลือ
ภูเก็ต
28
บัวชมพู  บุญประเสริฐ
ภูเก็ต
13
มัทนา  วิสาละ
ภูเก็ต
7
ณฐมน  เกตุนุช
ภูเก็ต
14
พิชญาภัค  ขวัญนิล
ภูเก็ต
18
ชนันท์ญา  เกินเหลือ
ภูเก็ต
4
สุกัญญา  หนูสี
ภูเก็ต
20
เบญญาดา  ส่งเมือง
ภูเก็ต
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม