รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย สาย ก รอบ รอบสอง ฮีท .None
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
นครศรีธรรมราช
3
 
   
 
ครึ่งแรก
ขวัญนภา ทำการเหมาะ 45+1'
สุภาวดี คีรีวงค์ 17'
จิรภาพร ดำหาย 36'

ใบเหลือง
อัยดา เปี่ยมยา 76'

Remark :
15
จณิษา  ชื่นอารมณ์
นครศรีธรรมราช
11
นฤพร  แก้วคูณ
นครศรีธรรมราช
18
ธิดารัตน์  เพิ่งใหญ่
นครศรีธรรมราช
14
ชฎานุช  ตันติภาธร
นครศรีธรรมราช
10
อริษา  ไกรนรา
นครศรีธรรมราช
4
ตรีสรา  เกตกาญจน์
นครศรีธรรมราช
17
เมจิรา  ถนอมสิน
นครศรีธรรมราช
8
จิรภาพร  ดำหาย
นครศรีธรรมราช
9
สุดารัตน์  สำหนาว
นครศรีธรรมราช
5
ขวัญนภา  ทำการเหมาะ
นครศรีธรรมราช
16
นริศรา  ใจชื่อสัตย์
นครศรีธรรมราช
7
สุภาวดี  คีรีวงค์
นครศรีธรรมราช
1
รวิสรา  พืชผล
นครศรีธรรมราช
12
สุพัสตรา  แซ่ด่าน
นครศรีธรรมราช
3
กรกนก  ทองเกิด
นครศรีธรรมราช
2
สตกมล  จันทร์ลำภู
นครศรีธรรมราช
6
อทิตยา  ทองหีด
นครศรีธรรมราช
13
อัยดา  เปี่ยมยา
นครศรีธรรมราช
   
 
0
ลำปาง
 
   
 
ใบเหลือง
ศิริกัลยา ชุ่มธิ 16'

Remark :
15
อรวรา  ตู
ลำปาง
1
ชมพูนุช  บัวระภา
ลำปาง
3
พรวิสา  ขวาเมือง
ลำปาง
2
สุชานันท์  ปันเทศ
ลำปาง
13
ธนภัทร  สิทธิการ
ลำปาง
12
ภัทรนันท์  อุปชัย
ลำปาง
16
อรปรียา  สุธรรมมา
ลำปาง
6
ชมพูนุช  ทองคำเหลือง
ลำปาง
5
ศิริกัลยา  ชุ่มธิ
ลำปาง
10
ณัฐนิชา  วางโต
ลำปาง
18
พรพิมล  เงินพล
ลำปาง
9
พิญาดา  สนั่นเอื้อ
ลำปาง
4
จีราวรรณ  เชยบาล
ลำปาง
7
อรัญญา  พรกลิ่น
ลำปาง
11
ภัสนันท์  ตันต้าว
ลำปาง
17
ธีรดา  ชาวยอง
ลำปาง
14
สาธิดา  บุญเม่น
ลำปาง
8
วรญา  กิตติเมธากุล
ลำปาง
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม