รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
รายการ ฟุตบอล - ทีมหญิง สาย สาย ค รอบ รอบสอง ฮีท .None
วันที่
16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.
สนาม
สนามฟุตบอล โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
   
 
กรุงเทพมหานคร
5
 
   
 
ครึ่งแรก
เพ็ญพิชชา ไชยสีดา 23'

ครึ่งหลัง
อาริตา มัจฉาวานิช 69'

เตะจุดโทษ
เพ็ญพิชชา ไชยสีดา 90'
พรชิตา แท่นประทุม 90'
อาริตา มัจฉาวานิช 90'

ใบเหลือง
พรชิตา แท่นประทุม 83'

Remark :
18
ธัญญาณี  ฟองลมุน
กรุงเทพมหานคร
17
ชัชวัลย์  รอดทอง
กรุงเทพมหานคร
10
เพ็ญพิชชา  ไชยสีดา
กรุงเทพมหานคร
5
อาทิตยา  อัยสานนท์
กรุงเทพมหานคร
4
ธัญชนก  งามคณะ
กรุงเทพมหานคร
15
จรรยพร  ภูมัง
กรุงเทพมหานคร
1
สรัญญา  ตันติวัฒนสุทธิ
กรุงเทพมหานคร
16
สุภาพร  อินทรประสิทธิ์
กรุงเทพมหานคร
3
ธวันรัตน์  พรมทอง
กรุงเทพมหานคร
12
สรัลชนา  บำรุงวุฒิ
กรุงเทพมหานคร
8
กฤติมา  สมศรี
กรุงเทพมหานคร
11
ภรทิพย์  ทองวิจิตร
กรุงเทพมหานคร
14
พรชิตา  แท่นประทุม
กรุงเทพมหานคร
9
ธัญธร  เชื้อมั่น
กรุงเทพมหานคร
2
ญดาพร  มีลุน
กรุงเทพมหานคร
7
สมัญญา  ภูรวัลย์
กรุงเทพมหานคร
6
อาริตา  มัจฉาวานิช
กรุงเทพมหานคร
13
ปณิฎฐา  จีรัตนะภวิบูล
กรุงเทพมหานคร
   
 
2
นครสวรรค์
 
   
 
ครึ่งแรก
ธันญารัตน์ บุตรโรบล 42'
จันทกานติ์ พรมใจรักษ์ 28'

ใบเหลือง
จันทกานติ์ พรมใจรักษ์ 58'

Remark :
9
จันทกานติ์  พรมใจรักษ์
นครสวรรค์
4
วรางาม  วลานันทฤทธิ์
นครสวรรค์
13
พรรณพัชร  พันธุวัฒน์
นครสวรรค์
8
ธันญารัตน์  บุตรโรบล
นครสวรรค์
6
ตรรชนี  ผาเงิน
นครสวรรค์
17
นิทัศน์  ทะเลดอน
นครสวรรค์
3
ยุวดี  วิไลวรรณ์
นครสวรรค์
2
ณัฐริยา  รานอก
นครสวรรค์
7
สโรชา  สงสาระ
นครสวรรค์
1
อพิญญา  แตงกวา
นครสวรรค์
14
ปภัทสรา  ดีเหลือ
นครสวรรค์
15
รัตติกาล  ขำแผลง
นครสวรรค์
5
ปลายฝน  เพ็งสมบูรณ์
นครสวรรค์
16
ณัฐวดี  ป้อมคำ
นครสวรรค์
18
ปิยธิดา  อุดหนุน
นครสวรรค์
10
อณุภา  น้อยเหนื่อย
นครสวรรค์
12
จันทิมา  โชติรัตน์
นครสวรรค์
11
วรินธร  จันทศร
นครสวรรค์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม