SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
บรรณวิชญ์    
นามสกุล
นาควงศ์
เพศ
ชาย
สังกัด
สุราษฎร์ธานี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 จักรยาน
  ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กิโลเมตร บุคคลชาย
 
     
Sponcer