SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ธนาธิป    
นามสกุล
วุฒิวงศ์วรากร
เพศ
ชาย
สังกัด
ประจวบคีรีขันธ์
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เพาะกาย
  โมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป
 
     
Sponcer