SAT GRS
   
เทควันโด-พุ่มเซ่

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

เทควันโด-พุ่มเซ่
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
พุมเซ่ คู่ผสม (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) 
 รอบคัดเลือก
09:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
พุมเซ่ ฟรีสไตล์ (หญิงเดี่ยว) 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
พุมเซ่ คู่ผสม (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) 
รอบชิงชนะเลิศ
13:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Official
รวม เทควันโด-พุ่มเซ่  3 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day เทควันโด-พุ่มเซ่
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer