SAT GRS
 
   
   กีฬา : คาราเต้โด
ชิงเหรียญทอง 30 เหรียญทอง  
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 14 -18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 100
09.10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 102
09.50
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 97
09:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
ท่ารำบุคคลชาย รุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 99
09:10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 101
09:20
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
ท่ารำบุคคลหญิง รุ่นอายุ 9 - 13 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 98
09:30
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
ท่ารำทีมชายรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 103
10.00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
ท่ารำทีมหญิงรุ่นอายุ 14 - 18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 104
10.10
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 179
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 178
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักมากกว่า 48 กก. 11-13 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 177
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักไม่เกิน 38 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 182
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักไม่เกิน 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 181
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักมากกว่า 43 กก. 11-13 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 180
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 14 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
น้ำหนักไม่เกิน 52 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 262
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักไม่เกิน 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 263
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักมากกว่า 57 กก. 14-15 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 264
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักไม่เกิน 47 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 259
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 260
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักมากกว่า 54 กก. 14-15 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 261
15:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
น้ำหนักไม่เกิน 55 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 377
14:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักไม่เกิน 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 378
14:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักมากกว่า 61 กก. 16-18 ปี บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 379
14:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 374
14:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักไม่เกิน 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 375
14:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
น้ำหนักมากกว่า 53 กก. 16-18 ปี บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 376
14:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 6 เหรียญทอง 
 
รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
 
 
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 407
10:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 12 -14 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 408
10:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
ต่อสู้ทีมชาย (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 412
10:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
ต่อสู้ทีมหญิง (3+1) รุ่นอายุ 15 -18 ปี  รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 413
10:00
หอประชุมการเวก โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
-
Official
ชิง 4 เหรียญทอง 
 
  รายการชิงเหรียญทองPrint รายการชิงเหรียญทอง  


บุรีรัมย์เกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
Sponcer