รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

     
 
 
 
รายการ เพาะกาย - โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 ซม. สายไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท.None
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:30 น.
สนาม โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
4
78
บุญฑริกา  วงษ์กัณหา
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
-
Q
5
79
วรรณิสา  พุกประเสริฐ
กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
-
Q
6
85
กันติชา  สีจันทร์
เชียงใหม่
เชียงใหม่
-
Q
2
76
ต้นไผ่  สุขพินิจ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
-
1
75
พรพรรณราย  คำบริบูรณ์
ระยอง
ระยอง
-
3
77
พรรณดาว  คำบริบูรณ์
ระยอง
ระยอง
-
7
86
สิรินดา  พันสถา
ลำพูน
ลำพูน
-
Q
8
87
นนฐภร  สุขมีศรี
ลำพูน
ลำพูน
-
Q
 
     
 
Remark :