รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

     
 
 
 
รายการ เพาะกาย - โมเดลฟิสิคชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร ขึ้นไป สายไม่ระบุ รอบ รอบคัดเลือก ฮีท.None
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:30 น.
สนาม โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
7
60
วรุพงษ์  วงศ์คำ
ขอนแก่น
ขอนแก่น
-
Q
2
54
อัครวินท์  เฉลิมพันธ์
จันทบุรี
จันทบุรี
-
4
57
ภูริช  ภูมิสวัสดิ์
จันทบุรี
จันทบุรี
-
8
61
ภาคิน  ดิษยธนชาติ
เชียงใหม่
เชียงใหม่
-
1
53
นวภัทร  สุทธิ
น่าน
น่าน
-
Q
6
59
ธนาธิป  วุฒิวงศ์วรากร
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
-
Q
5
58
จิรพรรดิ์  เจริญผล
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
-
Q
9
67
ณัฐพล  แสนอุ่น
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
-
Q
3
56
รัชชานนท์  เศรษฐศิริกุล
สุรินทร์
สุรินทร์
-
 
     
 
Remark :