รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

     
 
 
 
รายการ เพาะกาย - โมเดลฟิสิคหญิง ความสูงเกิน 160 เซนติเมตร ขึ้นไป สายไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท.None
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม โดม สวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
2
80
สิริกัญญา  เฉลิมธารานุกูล
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1
Gold
5
89
ณภัสสฬาภา  คำบริบูรณ์
ระยอง
ระยอง
2
Silver
4
83
เตชินี  เตชเถกิง
เชียงใหม่
เชียงใหม่
3
Bronze
3
82
เพชรชมพู  ปรีชาชาญ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
4
1
74
ปัทมาวรรณ  เสตสิทธิ์
มหาสารคาม
มหาสารคาม
5
 
     
 
Remark :