รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

รายการ คริกเก็ต ทีมหญิง รอบสอง ไม่ระบุ คู่ที่ 29
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:20 น.
สนาม สนามฟุตบอล โรงเรียนธารทองพิทยาคม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
 
ขอนแก่น
36
 
 
Remark :
2
เบญจวรรณ  โพธิ์ทองคำ ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
17
ธิดารัตน์  สิงห์ธวัช ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
6
ชลิดา  ศิริพงษ์อาภรณ์ ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
19
สุทธิดา  จันปลา ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
18
กิตติยา  ศิริมาลา ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
13
อภิญญา  ซาซุม ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
12
สุดารัตน์  เพ็ชรบ่อแก ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
1
จารุวรรณ  มูลตรี ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
25
สโรชา  อินประโคน ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
20
อภิชญา  นามพรม ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
5
ชญาภา  โนนทิง ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
22
ชัญญา  ทองมี ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
27
นงนภัส  หนองน้ำ ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
99
พัชรินทร์  จันดา ขอนแก่น
ขอนแก่น
 
38
เชียงใหม่
 
 
Remark :
9
จิราพร  ชวลิตอนันต์กิจ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
14
ทิพย์มณี  เอนกทวีทรัพย์ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
1
อภิสรา  สุวรรณชลธี เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
7
ทิภัชชา  พุทธวงค์ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
15
มนัสวี  จะทอ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
5
ภาวิณี  ทอกอย เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
8
ณัฐริกา  ทอกอย เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
2
พัณณิตา  มายะ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
13
สานฝัน  ชัยวิเศษกุล เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
6
บัณฑิดา  สีพัฒนา เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
16
วราลี  แสนโซ้ง เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
3
สุนิดา  จาตุรงค์รัตนา เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
10
ศิริพร  ถิ่นเฉลิมศรี เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
12
ณัฐธิดา  เชียงใหม่ เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
11
นันทิพร  สมคิดวิไล เชียงใหม่
เชียงใหม่
 
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
win by bowl out 1:0 - win by bowl out 1:0