รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 
 
รายการ ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล) สาย สาย D รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 22
วันที่
15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:40 น.
สนาม
BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
ลำดับ
นักกีฬา
คะแนน
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
1
5
กฤษฎาภรณ์  บัวบานค่ำ
นครสวรรค์
นครสวรรค์
6
วิยะดา  ผิวหนองอ่าง
นครสวรรค์
นครสวรรค์
3
นาตยา  ทำหนองพอก
นครสวรรค์
นครสวรรค์
7
พัชรินทร์  ยั่งยืน
นครสวรรค์
นครสวรรค์
8
ปฏิพร  เรืองคำ
นครสวรรค์
นครสวรรค์
4
สุภัสร  โพสิม
นครสวรรค์
นครสวรรค์
470
1
2
2
ธีรารัตน์  ก่อแก้ว
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
6
ภัทราภรณ์  สาลีกุล
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
1
เสาวลักษณ์  สุดสังข์
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
3
ปลายทิพย์  เรืองคำ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
5
ชุลีพร  นิมาลา
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
4
ปิยธิดา  แก้วบุปผา
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
410
2
 
     
   
     
 
Remark :
 
     
 
Gold -
Silver -
Blonze -
ชนะบาย - ชนะบาย