SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ลีลาศ ประเภทลาตินอเมริกัน ยูธส์ II 
รอบรองชนะเลิศ  
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:30 น.
สนาม
หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 
   
No.
นักกีฬา
ลำดับ
หมายเหตุ
3
123
ภูมิศักดิ์  ซ้อมวงค์
ชลบุรี
ชลบุรี
123
ลลิตา  ไกรคุ้ม
ชลบุรี
ชลบุรี
8
215
นันธวัฒน์  เฉียบแหลม
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
215
ภัทรีญา  กสิพล
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
9
327
อภิรักษ์  เลื่อยไธสง
มหาสารคาม
มหาสารคาม
327
วลัยวรรณ  มุกดา
มหาสารคาม
มหาสารคาม
10
328
ภัทธิรา  มีแสง
มหาสารคาม
มหาสารคาม
328
จอมพล  เลื่อยไธสง
มหาสารคาม
มหาสารคาม
4
132
บุญญานี  ทองม่วง
ระยอง
ระยอง
132
ชัยวัฒน์  แซ่อ๊วง
ระยอง
ระยอง
7
201
นิศากร  เมฆฉาย
ราชบุรี
ราชบุรี
201
ภาภัช  เทียมเทศ
ราชบุรี
ราชบุรี
1
118
วนัชพร  วิบูลย์ธรรม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
118
ธนากร  พืชเงิน
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
1
2
119
สิรภพ  ล้นเหลือ
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
119
ลักษณา  อารีรักษ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
2
5
134
ธนพล  นราวงษ์
ระยอง
ระยอง
134
รติรัตน์  ขจรกลิ่น
ระยอง
ระยอง
3
6
135
อัครวิทย์  จัดดี
ระยอง
ระยอง
135
ศตพร  เกษรศิริ
ระยอง
ระยอง
4
11
402
ศลาฆิน  กิ่งเล็ก
กระบี่
กระบี่
402
พรวิภา  ศรีวิสุทธิ์
กระบี่
กระบี่
5
12
413
นาวี  เพชรทอง
ปัตตานี
ปัตตานี
413
อรณิชา  พรหมสุทธิ์
ปัตตานี
ปัตตานี
6
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
     
     
     
Sponcer