SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ปณชัย    
นามสกุล
ใจจุลละ
เพศ
ชาย
สังกัด
สระบุรี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เทควันโด
  รุ่นไม่เกิน 48 กก. มากกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. - ชาย
 
     
Sponcer