SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
ณัฐวัตร    
นามสกุล
พุ่งจันทร์
เพศ
ชาย
สังกัด
ระนอง
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ยกน้ำหนัก
   คลีนแอนด์เจอร์ค - รุ่น 109 กก ขึ้นไป. - ชาย เกิน 109 กก.
 ยกน้ำหนัก
  น้ำหนักรวม - รุ่น 109 กก. ขึ้นไป - ชาย เกิน เกิน 109 กก.
 ยกน้ำหนัก
  น้ำหนักรวม รุ่น 102 กก. - ชาย เกิน 96 กก. ไม่เกิน 102 กก.
 ยกน้ำหนัก
  สแนทซ์ - รุ่น 109 กก. ขึ้นไป - ชาย เกิน 109 กก.
 
     
Sponcer